Peticije

Kaj je peticija?

Peticija je pravica državljana ali skupine državljanov do pošiljanja pisnih vlog o vprašanjih, ki imajo širši politični ali javni značaj. Peticija se lahko vloži v obliki predloga, prošnje, pobude, pritožbe, ugovora ali druge vloge.

Peticija oziroma vloga se lahko vloži v zvezi z zadevami splošnega pomena ali glede posamičnih zadev, ki se nanašajo na človekove pravice; pravosodje; upravno, civilno ali kazensko pravo ali postopek; delovna razmerja, plače in nadomestila; zdravstveno varstvo in zavarovanje; zaposlovanje in brezposelnost; socialno varstvo in zavarovanje; invalidsko zavarovanje; urejanje prostora; varstvo okolja ipd.

Če želite vložiti peticijo oziroma vlogo, vam ni treba izpolniti nobenega obrazca ali se ravnati po kakšnem standardnem formatu. Peticija pa mora vsebovati vse obvezne sestavine:

•    vaše ime, priimek in točen naslov (ulica, hišna in poštna številka ter kraj oziroma naslov elektronske pošte),
•    naslov zadeve, na katero se peticija oziroma vloga nanaša (zahteva, predlog, prošnja, pritožba, ugovor),
•    vsa pomembna dejstva, ki se nanašajo na zadevo,
•    vaš zahtevek oziroma predlog,
•    vaš podpis in
•    pisno soglasje za obdelavo osebnih podatkov (če v vlogi navedete več osebnih podatkov kot le vaše ime, priimek in naslov).

Peticija oziroma vloga mora biti napisana jasno in čitljivo. Vsebuje lahko tudi priloge oziroma kopije ustreznih dokazil.

Prosimo vas, da ne prilagate originalnih dokumentov, saj je vloga opredeljena kot arhivsko gradivo, kar pomeni, da vam dokumentov ne bomo mogli vrniti. 


Z obdelavo osebnih podatkov soglašate tako:
 
•    da izpolnite priložen obrazec ali 
•    da soglasje za obdelavo osebnih podatkov jasno in nedvoumno izrazite v vaši vlogi (v vlogo prepišete vsebino obrazca za soglasje).

Če peticijo oziroma vlogo vlaga več podpisnikov, mora poleg ostalih obveznih sestavin vsebovati ime, priimek in naslov vsaj prvega podpisnika. 

Če želite vaši peticiji oziroma vlogi naknadno priložiti še dodatne informacije ali dokazila, jih pošljite na zgoraj naveden naslov, pri čemer pa morate obvezno navesti, na katero peticijo oziroma vlogo se dodatne informacije in dokazila nanašajo. Na ta način bo obravnava peticije oziroma vloge potekala hitreje.

Vlogo obravnava Komisija za peticije, človekove pravice in enake možnosti (v nadaljevanju: Komisija).

Komisija vlogo pregleda ter po potrebi pristojne organe zaprosi za dodatna pojasnila ali za seznanitev z odločitvami organa v navedeni zadevi in vlagatelju posreduje odgovor. Komisija lahko vlogo posreduje tudi pristojnim javnim organom v mnenje oziroma v pristojno reševanje.

V primeru, da je vloga nerazumljiva oziroma ne vsebuje vseh zgoraj navedenih obveznih sestavin, strokovna služba Komisije vlagatelja pozove, da vlogo ustrezno dopolni. V tem primeru se reševanje vloge podaljša. V primeru, da vloga ni ustrezno dopolnjena, jo strokovna služba Komisije šteje za brezpredmetno in z njeno obravnavo zaključi.

Pomembno: Komisija vloge ne obravnava, če ne pridobi soglasja za obdelavo osebnih podatkov (če so v vlogi poleg imena in priimka ter naslova navedeni tudi drugi osebni podatki)!

 

Način vlaganja peticije

Peticija oziroma vlogo se vloži pisno, in sicer:

po elektronski pošti na naslov peticije@dz-rs.si ali

po pošti na naslov Državni zbor
Komisija za peticije, človekove pravice in enake    možnosti
Šubičeva 4
1000 Ljubljana

Vlaganje peticije oziroma vloge na zapisnik v Državnem zboru ni mogoče. Prav tako je ni mogoče predati osebno predsedniku ali službi Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti.