Zadeve Evropske unije v Državnem zboru

Iskalnik
Vsebina:Drugi evid. podatki:
Naslov:EPA:EU oznaka:
08.04.2021
1789-VIII
S 2447
Stališče Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Mednarodnem svetu za žito glede podaljšanja Konvencije o trgovanju z žitom iz leta 1995
08.04.2021
1792-VIII
S 2450
Stališče Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/625 glede uradnega nadzora nad živalmi in proizvodi živalskega izvora, ki se izvažajo iz tretjih držav v Unijo, da se zagotovi skladnost s prepovedjo nekaterih vrst uporabe protimikrobnih snovi
08.04.2021
1791-VIII
S 2449
Stališče Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki ga Evropska unija zastopa v Mednarodnem svetu za tropski les v zvezi s podaljšanjem Mednarodnega sporazuma o tropskem lesu iz leta 2006
08.04.2021
1790-VIII
S 2448
Stališče Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi upravljalnih, ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na območju pristojnosti Komisije za tune v Indijskem oceanu (IOTC), ter spremembi uredb Sveta (ES) št. 1936/2001, (ES) št. 1984/2003 in (ES) št. 520/2007
08.04.2021
1787-VIII
U 1005
Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (prenovitev)
31.03.2021
1781-VIII
S 2446
Stališče Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Pregled trgovinske politike – odprta, trajnostna in odločna trgovinska politika
31.03.2021
1780-VIII
S 2445
Stališče Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2021/92 glede nekaterih ribolovnih možnosti za leto 2021 v vodah Unije in vodah zunaj Unije
25.03.2021
1771-VIII
S 2444
Stališče Republike Slovenije do Priporočila sklepa Sveta o pooblastilu za začetek pogajanj o sporazumu med Evropsko unijo ter Islandijo, Norveško in Lihtenštajnom o prihodnjih finančnih prispevkih držav Efte, ki so del EGP, k socialni in ekonomski koheziji v Evropskem gospodarskem prostoru
18.03.2021
1755-VIII
S 2442
Stališče Republike Slovenije do Sporočila komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropski centralni banki, Evropskemu ekonomsko-socialnemu Odboru in Odboru regij - Evropski gospodarski in finančni sistem: spodbujanje odprtosti, moči in odpornosti
18.03.2021
1750-VIII
U 1004
Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu v imenu Evropske unije in začasni uporabi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo na eni strani ter vlado Grenlandije in vlado Danske na drugi strani ter njegovega protokola o izvajanju
18.03.2021
1748-VIII
U 1002
Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Okvirnega sklepa Sveta 2002/465/PNZ v zvezi z njegovo uskladitvijo s pravili EU o varstvu osebnih podatkov
18.03.2021
1749-VIII
U 1003
Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/41/EU v zvezi z njeno uskladitvijo s pravili EU o varstvu osebnih podatkov
18.03.2021
1753-VIII
S 2441
Izhodišča za udeležbo predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše na rednem zasedanju Evropskega sveta 25. in 26. marca 2021 v Bruslju
18.03.2021
1746-VIII
S 2438
Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 23. marca 2021 v Bruslju
18.03.2021
1745-VIII
S 2437
Izhodišča za delovanje Vlade Republike Slovenije v okviru Konference o prihodnosti Evrope
Page 1 of 200