Zadeve Evropske unije v Državnem zboru

Iskalnik
Vsebina:Drugi evid. podatki:
Naslov:EPA:EU oznaka:
17.09.2021
2128-VIII
S 2525
Stališče Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ohranitvenih in upravljalnih ukrepov za ohranitev južnega modroplavutega tuna
17.09.2021
2121-VIII
S 2519
Stališče Republike Slovenije do Priporočila sklepa Sveta o pooblastilu za začetek pogajanj o sporazumu med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani glede Gibraltarja
16.09.2021
2119-VIII
S 2518
Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 21. septembra 2021 v Bruslju
16.09.2021
2126-VIII
S 2524
Stališče Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Konvenciji o varstvu morskega okolja severovzhodnega Atlantika glede sklepa o razmejitvi in priporočila o upravljanju morskega zavarovanega območja Severnoatlantskega toka in podmorske gore Evlanova (North Atlantic Current and Evlanov Seamount, NACES)
16.09.2021
2125-VIII
S 2523
Stališče Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame na osmem zasedanju pogodbenic Sporazuma o ohranjanju afriško-evrazijskih selitvenih vodnih ptic v zvezi z nekaterimi spremembami Priloge 3 k Sporazumu
16.09.2021
2124-VIII
S 2522
Stališče do predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru EGP glede spremembe Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode (program Ustvarjalna Evropa)
16.09.2021
2122-VIII
S 2520
Stališče do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Mednarodnem svetu za žito glede spremembe opredelitve »zrnja« ali »zrn« Konvencije o trgovanju z žitom iz leta 1995
16.09.2021
2123-VIII
S 2521
Stališče Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2022 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v Baltskem morju, ter o spremembi Uredbe (EU) 2021/92 glede nekaterih ribolovnih možnosti v drugih vodah
10.09.2021
2113-VIII
U 1021
Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih zelenih obveznicah
02.09.2021
2098-VIII
S 2517
Stališče Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Strategija za financiranje prehoda na trajnostno gospodarstvo
27.08.2021
2092-VIII
S 2516
Stališče Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Pridružitvenem svetu, ustanovljenem z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Tunizijo na drugi strani, v zvezi s podaljšanjem strateških prednostnih nalog EU in Tunizije, dokler EU in Tunizija ne sprejmeta novih posodobljenih skupnih dokumentov
27.08.2021
2090-VIII
S 2514
Stališče Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Pridružitvenem svetu, ustanovljenem z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi, v zvezi s podaljšanjem prednostnih nalog partnerstva med EU in Jordanijo, dokler EU in Jordanija ne sprejmeta novih posodobljenih skupnih dokumentov
27.08.2021
2091-VIII
S 2515
Stališče Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Pridružitvenem svetu, ustanovljenem z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Arabsko republiko Egipt na drugi strani, v zvezi s podaljšanjem prednostnih nalog partnerstva med EU in Egiptom, dokler EU in Egipt ne sprejmeta novih posodobljenih skupnih dokumentov
27.08.2021
2089-VIII
S 2513
Stališče Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Pridružitvenem svetu, ustanovljenem z Evro-mediteranskim pridružitvenim sporazumom o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Libanonsko republiko na drugi strani, v zvezi s podaljšanjem prednostnih nalog partnerstva med EU in Libanonom, dokler EU in Libanon ne sprejmeta novih posodobljenih skupnih dokumentov
27.08.2021
2086-VIII
S 2510
Stališče Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi uredb (EU) 2019/1919, (EU) 2021/91 in (EU) 2021/92 glede nekaterih ribolovnih možnosti za leto 2021 v vodah Unije in vodah zunaj Unije
Page 1 of 200