Zakonodaja   Prečiščena besedila

Prečiščena besedila

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Zakon o osebni izkaznici 1767-VIII
06.04.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZOIzk-1-NPB1
Zakon o izvršbi in zavarovanju 1766-VIII
29.03.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZIZ-NPB16
Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije 1763-VIII
29.03.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZGGLRS-NPB1
Zakon o prijavi prebivališča 1764-VIII
29.03.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZPPreb-1-NPB1
Zakon o Slovenski tiskovni agenciji 1765-VIII
29.03.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZSTAgen-NPB1
Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 1762-VIII
29.03.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZSKZ-NPB6
Zakon o državni upravi 1761-VIII
23.03.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZDU-1-NPB15
Zakon o volitvah v državni zbor 1717-VIII
16.03.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZVDZ-NPB4
Zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor 1718-VIII
08.03.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZDVEDZ-NPB2
Zakon o gospodarskih družbah 1698-VIII
01.03.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZGD-1-NPB14
Zakon o vrtcih 1696-VIII
24.02.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZVrt-NPB8
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov 1695-VIII
24.02.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZZRZI-NPB6
Pomorski zakonik 1697-VIII
24.02.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
PZ-NPB9
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 1614-VIII
16.02.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZUOPP-1-NPB3
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 1664-VIII
10.02.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZIPRS2122-NPB1
Page 1 of 124